Thời Bất Đãi Ngã

Trùng Sinh Chi Cưu Triền Trùng Sinh Chi Cưu Triền

   
Trọng Sinh Chi Bạo Quân Trọng Sinh Chi Bạo Quân

   
Trùng Sinh Chi Hôn Quân Trùng Sinh Chi Hôn Quân

Thế Tử Hàn Tư Ân Thế Tử Hàn Tư Ân