Chung Tình 2 Chung Tình 2

Thương Nguyên Đồ Thương Nguyên Đồ

   
Ta Chính Là Thần Ta Chính Là Thần

Thánh Khư Thánh Khư

   
Bách Luyện Thành Thần Bách Luyện Thành Thần

   
Thôn Phệ Cuồng Đế Thôn Phệ Cuồng Đế

   
Sát Thần Sát Thần