Nhân Thường Nhân Thường

Tại Hạ Không Phải Là Nữ Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Dâm Ma Dâm Ma

Đưa Hồ Ly Vào Nhà Đưa Hồ Ly Vào Nhà

Đạo Trưởng Tiên Sinh Đạo Trưởng Tiên Sinh

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.
Có phần tương tự với các bộ truyện trọng sinh, trùng sinh.